Samen ontwikkelen met passie en respect

Buitenschoolse opvang (BSO)

Per 1 augustus 2007 heeft ons oude bestuur (Stichting Katholiek Basisonderwijs Gemeente Bergen) een convenant gesloten met twee organisaties voor buitenschoolse opvang. Voor Nieuw Bergen verzorgt Samen Sterk in Kinderopvang (SSK) de voor- en naschoolse opvang. Voor de omliggende dorpen voert 't Kienderbènkske dit uit.

De samenwerking tussen de scholen en de BSO-organisaties is nog beperkt. We houden de organisaties op de hoogte van onze schooltijden, vakanties, vrije dagen en het gym- en zwemrooster. Ook kunnen de organisaties hun informatievoorziening naar de ouders via de school laten verlopen. De BSO-organisatie is zelf volledig verantwoordelijk voor haar kwaliteit en wordt jaarlijks getoetst door de GGD. De BSO valt onder de welzijnswet. Zij regelt de inhoudelijke uitvoering en ontwikkeling met in samenspraak met de eigen oudervertegenwoordiging.

Ouders zijn overigens helemaal vrij om te kiezen voor de organisatie die zij zelf wensen. In de toekomst vindt, mogelijk door wetswijziging, intensievere samenwerking plaats tussen BSO en scholen. Ook kunnen, afhankelijk van de ontwikkeling in omvang en inhoud van de BSO, mogelijke kansen in de samenwerking worden benut.

Op onze school vindt de buitenschoolse opvang plaats bij de BSO van De Kleine Luchtballon, dit valt onder de organisatie 'Spring'.
Voor meer info zie www.spring-kinderopvang.nl.